SV Übersetzerdienst - Translation agency for all languages

Colofon

Verplichte informatie

Silvia Vandeberg
Ardennenstr. 51 b
52076 Aachen
Duitsland

Mobiel +49 (0)151 23429241
Fax +49 (0)2408 921138

buero-aachen@sv-translations.com

Verantwoordelijk voor de inhoud in de zin van § 18 lid 2 van het Duitse Mediastaatscontract (MStV): Silvia Vandeberg (adres zie hierboven)

BTW-nummer overeenkomstig§ 27 a Duitse wet inzake de BTW: DE123654357

Algemene informatievoorschriften voor alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14, lid 1, ODR-verordening en § 36 VSBG (Duitse wet inzake geschillenbeslechting voor consumenten)
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op dit adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure ten overstaan van een geschillenbeslechtingsinstantie voor consumenten.

Realisatie

Webdesign en webprogrammering:
Rainer Lamberts, www.rainer-lamberts.de

Fotoverantwoording:

© Cybrain - fotolia.com

Startpagina - foto boven: © Cybrain / fotolia.com

© ERNEST - fotolia.com

Startpagina - foto onder: © ERNEST / fotolia.com

Privacyverklaring

1. Privacybescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze privacyverklaring die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Diens contactgegevens vindt u in de paragraaf "Informatie over de verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over privacybescherming.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

IONOS

De aanbieder is IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (hierna "IONOS" genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt IONOS verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.
Het gebruik van IONOS is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist wordt door de wetgeving inzake privacybescherming, die garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Privacybescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Silvia Vandeberg
Ardennenstr. 51 b
52076 Aachen
Duitsland
Mobiel: +49 151 23429241
E-mail: buero-aachen@sv-translations.com
De voor de verwerking verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons opgeslagen totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Indien u hebt ingestemd met de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG of art. 9 lid 2 punt a) AVG indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt overeenkomstig art. 9 lid 1 AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49, lid 1, punt a) AVG. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 punt c) AVG. De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende punten van deze privacyverklaring.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 LID 1 PUNT E OF F AVG, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE, LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 1 AVG).
ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, DAN HEBT U HET RECHT, TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN ZULKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET ZULKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, dan mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - daartoe moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b) AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 punt f) AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de behandeling van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.